สินค้าและบริการ
อินเวอร์เตอร์ (inverter), ซอฟสตาร์ท พีแอลซี (PLC), เซอร์โว(servo), มอเตอร์, สายไฟ
ตู้ MDB, ตู้ปั้มน้ำ
โซล่าปั้ม, แผงโซล่าเซลล์, ไฟถนนโซล่าเซลล์, ปั้มน้ำซับเมอร์ส
ผลิตภัณฑ์ ชุดทดลองทางวิศวกรรม
ตู้ไฟ Alarm ,Fire Alarm
บริการซ่อมอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ใบสมัครงาน

ELELECTICAL AUTOMATION TECHONOLOGT CO.,LTD.
39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 10250
Tel. 662-3280801-3, Fax. 662-3280804, Mobile 668-1-8198637, 668-1-3152660

FIELDS MARKED WITH A RED ASTERISK (*) ARE REQUIRED.
Date : 05-06-2563
*Photo
POSITION INTERESTS (ตำแหน่งงานที่สนใจ)
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
Frist Position
ตำแหน่งงานที่ 1
Required salary
เงินเดือนที่ต้องการ
บาท/เดือน *
Second Position
ตำแหน่งงานที่ 2
Required salary
เงินเดือนที่ต้องการ
 บาท/เดือน
PERSONAL DATA (ประวัติส่วนตัว)
* First - Last name
In Eng.
* ชื่อ - นามสกุล
In Thai.
* Sex
เพศ
Male
ชาย
Female
หญิง
Place of Birth
สถานที่เกิด
* Date of Birth
วัน เดือน ปีเกิด
* Age
อายุ
* Weight
น้ำหนัก
KG. * Height
ส่วนสูง
CM.
* ID Card No.
เลขที่บัตรประชาชน
* Nationality
สัญชาติ
Religion
ศาสนา
* Mobile phone
มือถือ
* Home phone
โทรศัพท์ที่บ้าน
* E-mail
อีเมล์
* Present Address
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้สะดวก
* Marital Status
สถานภาพสมรส
Single
โสด
Married
สมรส
Divorce
หย่า
Widowed
หม้าย
Separated
แยกกันอยู่
Spouses Name
ชื่อคู่สมรส
Occupation
อาชีพ
Firm Address
สถานที่ทำงาน
Number of Children
จำนวนบุตร
Age at first Child.
อายุบุตร คนที่ 1
Second Child
คนที่ 2
Third Child
คนที่ 3
Name of Father
ชื่อบิดา
Age
อายุ
Alive
มีชีวิต
Deceased
ถึงแก่กรรม
Career
อาชีพ
Name of Mother
ชื่อมารดา
Age
อายุ
Alive
มีชีวิต
Deceased
ถึงแก่กรรม
Career
อาชีพ
Military Status.
สถานภาพทางทหาร
Military Studied
ศึกษาวิชาทหาร
Conscripted
ผ่านเกณฑ์ทหาร
Will be Enlisted
จะต้องเกณฑ์ทหารปี
EDUCATION HISTORY (ประวัติการศึกษา)
Education
ระดับการศึกษา
Name of Institute
ชื่อสถาบัน
Year Attended ปีการศึกษา Degree Conferred
วุฒิที่ได้รับ
Major Subject
สาขา
GPA
เกรดเฉลี่ย
From เข้าศึกษา To จบการศึกษา
Secondary
มัธยมศึกษา
Vocational
อาชีวศึกษา
Higher Vocational
อนุปริญญา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Master's Degree
ปริญญาโท
Exp. วท.บ.
Other อื่นๆ Exp. MBA
EMPLOYMENT HISTORY (ประวัติการทำงาน)
List of Employers
ชื่อสถานประกอบการ
Employers ระยะงาน Position
ตำแหน่ง
Total Salary / Month
รวยได้รวม / เดือน
Reason to Leave From
สาเหตุที่ออกจาก
From จาก To ถึง
TRAINING COURSES (ประวัติการฝึกอบรม)
Period ระยะเวลา Course
หลักสูตร
เริ่ม จบ
* Driving. car
ขับรถยนต์
ไม่ได้
ได้
เลขที่ใบขับขี่  
Computer Skill
ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบุ
 
* You Know about our job opening from. / ท่านทราบข่าวสารการรับสมัครงานจาก
Banner/Board/Poster
ป้ายรับสมัครงาน
Internet www. Newspaper
หนังสือพิมพ์
Employees recommended
พนักงานภายในบริษัทแนะนำ
Other
อื่นๆ
* We are ready to start work.
วันที่พร้อมเริ่มงาน
Another data
อื่นๆ
เอกสารแนบบ 1 :
เอกสารแนบบ 2 :
เอกสารแนบบ 3 :
* Code :
I declare that the information give above is correct and I have withheld no information which would in anyway affect my employment by the Company.
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่กรอกขี้นเป็นความจริงและถูกต้อง
   
ทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
We will keep your information strictly confidential.
   
HOME            COMPANY PROFILE            PROTDUCTS & SERVICE            PROJECT REFERENCE            KNOWLEDGE            NEWS & ACTIVITIES            CAREER            CONTACT US
 Tera Group Co., LTD.
 39 Chalermprakiat Rama9 Soi.28,
 Dokmai, Prawet, Bangkok 10250 (Thailand)
 e-mail: info@teragroup.co.th, sales@teragroup.co.th
 Tel. 662-3280801-3 Fax. 662-3280804
 Mobile: 081-3152660/ 081-8070390/ 062-5930687
Copyright © 2015 TERA GROUP CO.,LTD. All rigths reserved.